Фирм 3.) Е 205968113

Best Online Casinos

 


1. Sol Casino

Sol casino keyword

Free Sign-Up Bonus: 60 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )

 

First Deposit Bonus: 200% up to €/$ 500 ( Registration Link )

 

SIGN-UP SOL CASINO

 


 

2. Fresh Casino

fresh casino

Free Sign-Up Bonus: 40 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )

 

First Deposit Bonus: 100% up to €/$ 1000 ( Registration Link )

 

SIGN-UP FRESH CASINO

 


 

 

3. Jet Casino

jet casino

Free Sign-Up Bonus: 90 Free Spins ( Free Sign-Up Bonus Link )

 

First Deposit Bonus: 150% up to €/$ 200 ( Registration Link )

 

ENTER JET CASINO

 


 

 

 

Фирм 3.) Е 205968113

Н – данни,.

Н – данни,.

Фирм 3.”с еик/пик 205968113 е онована н 13 нари 2020 година срравна форм 3. Седалището на комани meille. Etä.

2020-01-13

Регистрация на фирмата

2020-04-29

Регистрация по ЗДДС
Фирмата се регистрира по зе с н неер BG205968113 на онование ч. 100 а. 1 от з – – регистрация по зоор

2020-09-25

Промна седалище

– Ъария, гр. Etä. 292

+ Ъария, гр. Etä. Сети кипрн, 44а, ет. 1

Пoike

– ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ В ИГРАЛНИ ЗАЛИ, НА ЛОТАРИИ, ТОМБОЛИ, ТОТО, ЛОТО, ЧИСЛОВИ ЛОТАРИЙНИ ИГРИ, НА ЗАЛАГАНИЯ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИ ОТ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И СЛУЧАЙНИ СЪБИТИЯ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ ОНЛАЙН СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗИ/ И ВСИЧКИ (ПОМОЩНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХ, ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ /СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗ/ НА ИГРАЛНИ ЗАЛИ ЗА ХАЗАРТНИ ИГРИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, МАРКЕТИНГ И ЛИЗИНГ, ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ, Ъншно-ъргова и ъншно-иономичеса дейност, както и сичи друи дейноти, кито на забанини нтзтннни н нтннннннннааааани нзнннааааааани нзнннаанаааааааатанаааааааааааааааатаннаааааааааааааатанааааааааааааатаннааааааааааааааааааааааааааатабабабабанннаааааааааааааан н [.

+ Организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрални зали, на залагания върху резултати от спортни състезания и случайни събития и организиране на хазартни игри онлайн /след получаване на необходимите лицензи/ и всички помощни и спомагателни дейности във връзка с тях, изграждане и управление на игрални зали за хазартни игри, производство и търговия с всякакъв вид стоки, маркетинг и лизинг, охранителна дейност на физически и юридически лица, след издаване на съответното разрешение, външно-търговска и външно-икономическа дейност, посредничество, комисионерство и агентство на местни и чужди физически и юридичеси лица; бизнес управление на всякакви активи, извършване на всякаква дейност, свързана с управление на проекти и човешки ресурси, финансово и бизнес консултиране, счетоводни услуги, както и всички други дейности, които не са забранени със закон или друг нормативен акт.

2021-02-23

Промна седалище

– Ъария, гр. Etä. Сети кипрн, 44а, ет. 1

+ Ъария, гр. Etä. Сети кипрн, 44а, ет. 6

Пoike

– Организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрални зали, на залагания върху резултати от спортни състезания и случайни събития и организиране на хазартни игри онлайн /след получаване на необходимите лицензи/ и всички помощни и спомагателни дейности във връзка с тях, изграждане и управление на игрални зали за хазартни игри, производство и търговия с всякакъв вид стоки, маркетинг и лизинг, охранителна дейност на физически и юридически лица, след издаване на съответното разрешение, външно-търговска и външно-икономическа дейност, посредничество, комисионерство и агентство на местни и чужди физически и юридичеси лица; бизнес управление на всякакви активи, извършване на всякаква дейност, свързана с управление на проекти и човешки ресурси, финансово и бизнес консултиране, счетоводни услуги, както и всички други дейности, които не са забранени със закон или друг нормативен акт.

+ „Ътрешна и ъншна ъъовия с в сааъ ид стоки; пока, строеж или озавежане на недижими имоти с цел продажа/или отдаване под; трансортна и седиторса дейност страната и чейност страната ч чежина; садови сели; предтавителтво /без процесално /, посредничество, комисионерство и аентство нестни юичичич ;ичич; [ рекамни и информomayцациони уии; лизингова дейност; внос, разространение и сервиз на иазално ооруане за хазартни игри /сед полавани ниценз /; управление, в страната и чужбина, на търговски дружества, консорциуми, холдинги, корпорации и икономически групи; уравение и е оатация на ваки видове недижими имоти и ъргови ои оти; бизнес уравение на скаки ативи; изършане на саака дейност, сързана с уравение нроекти ччеши ри рииÄ; финансово бизнес констиране; четоводни уи, както иичи друи ъъргови сели,незранени ъ закон.”

2021-09-30

Промна седалище

– Ъария, гр. Etä. Сети кипрн, 44а, ет. 6

+ Ъария, гр. Etä. 292

2022-03-30

Промна седалище

– Ъария, гр. Etä. 292

+ Ъария, гр. Соия, р-маадост, цариградо шосе, 115 “г”, оис 6 “е”

2022-04-11

関連記事